En què li fem servei

En un món marcat amb múltiples operacions financeres i continus canvis en les normatives comptables, CATAUDIT els ofereix l'assessorament necessari amb l’objectiu de tenir els estats financers actualitzats d’acord amb les normes comptables vigents.

Auditoria

Els serveis més habituals prestats en aquest apartat són:

 • Auditoria completa dels Comptes Anuals, Individuals i/o consolidats.
 • Auditoria limitada, amb l' extensió i aprofundiment que requereixi la informació demanada per l'entitat.
 • Preparació d'empreses amb la finalitat de poder superar amb èxit una auditoria externa, adaptant els criteris i pràctiques comptables, actualitzant i adequant les pràctiques fiscals, millorant els procediments administratius i de control intern.
 • Revisió i verificació d'estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.
 • Compilació de la informació comptable i preparació d'Estats Financers conforme a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.
 • Auditoria d' Estats Financers per la compra o venda de societats.
 • Consultoria sobre control intern.
 • Auditoria de subvencions estatals i de les seves justificacions econòmiques.

Altres serveis d’assessorament comptable

En un mon marcat amb múltiples operacions financeres i continus canvis en les normatives comptables, CATAUDIT els ofereix assessorament comptable necessari amb l’objectiu de tenir els estats financers actualitzats d’acord amb les normes comptables vigents. En aquest aspecte oferim els següents serveis:

 • Disseny i implantació de Sistemes d'Informació, Decisió i Organització.
 • Planificació Económico-Financera, amb definició de plans comptables, comptabilitat de costos i analítica, control de gestió, gestió i control pressupostari, i planificació dels fluxos de tresoreria.
 • Disseny de circuits administratius i de procediments interns i la seva relació amb solucions informàtiques.
 • Planificació estratègica i ajuda en la presa de decisions.
 • Diagnòstics d'empreses i estudis especials de viabilitat i insolvència.
 • Valoració d'empreses.
 • Liquidació, fusió i adquisició d'empreses.